PC用壁紙

Kamisaka Sekka 神坂雪佳 / 元禄舞図

Kamisaka Sekka-Genroku mai zu_1920x1080

デュアルディスプレイ用壁紙

Kamisaka Sekka-神坂雪佳 元禄舞図_3840x1080

Kamisaka Sekka-Genroku mai zu_3840x1080